Menu
Wyszukiwarka
Wpisz tekst
[ Zaawansowane ]
Popularne
FREZARKA DO MANICURE I PEDICURE
FREZARKA DO MANICURE I PEDICURE

Cena: 704.73 zł


TIPSY - BEZ KIESZONKI
TIPSY - BEZ KIESZONKI

Cena: 30.25 zł


PĘDZEL DO FLUIDÓW
PĘDZEL DO FLUIDÓW

Cena: 10.12 zł


UCHWYT DO GŁÓW FRYZJERSKICH
UCHWYT DO GŁÓW FRYZJERSKICH

Cena: 15.13 zł


LAMPA UV 36 WAT Z WYŁĄCZNIKIEM CZASOWYM
LAMPA UV 36 WAT Z WYŁĄCZNIKIEM CZASOWYM

Cena: 176.43 zł
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „RENDEZVOUS”

 

1. Przedmiot regulaminu

1a. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów „Rendezvous – Nail Care System” za pośrednictwem internetu.

1b. Potwierdzenie znajomości i akceptacja poniższego regulaminu są niezbędnymi warunkami dokonania zakupu.

 

2. Użytkownicy

2a. Niniejszy system sprzedaży ma charakter ogólnodostępny. Klientem sklepu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat.

2b. Stronami transakcji zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego są:

-Kupujący tj. użytkownik posiadający zdolność do czynności prawnych, składający zamówienie,

-Sprzedający tj. „TOP CHOICE”-Agata Murawska, ul. Środkowa 7a, 05-816 Opacz-Kolonia, NIP 522-102-13-39, Regon 010984655, który jest wyłącznym właścicielem sklepu „Rendezvous”.

 

3. Zasady sprzedaży

3a. Podstawowym warunkiem dokonania zakupu jest rejestracja polegająca na prawidłowym wypełnieniu formularza zawierającego dane Kupującego (imię, nazwisko / nazwa firmy, dokładny adres z kodem pocztowym, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, login oraz hasło). Wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką jest obligatoryjne. Nie dopełnienie tego obowiązku, będzie równoznaczne z odstąpieniem od rejestracji i zakupu.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „O ochronie danych osobowych”, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania ich oraz żądania usunięcia z bazy danych. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym. Dane te będą wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane osobom trzecim.

3b. Po wprowadzeniu loginu oraz hasła, należy wybrać produkt / produkty z oferty, zaznaczyć ich ilość i dodać do koszyka zakupów. Po zakończeniu zakupów, należy wybrać żądaną opcję dostawy i formę płatności a następnie wysłać formularz zamówienia.

3c. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedający dokona sprawdzenia prawidłowości jego wypełnienia, możliwości realizacji oraz kalkulacji kosztów całkowitych (zakup + koszty dostawy) i poinformuje o nich Kupującego.

3d. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji / wysyłki zamówienia według prawidłowo przesłanego formularza w ciągu 3 dni roboczych (licząc od następnego dnia po przesłaniu zamówienia), jednak nie wcześniej niż nastąpi wpłata całkowitych kosztów na konto bankowe Sprzedającego.

3e. Z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, termin realizacji zamówień określony w punkcie 3d może ulec wydłużeniu. W takim przypadku, Sprzedający zobowiązany jest  niezwłocznie poinformować Kupującego o przewidywanym terminie dostawy. Kupujący ma prawo do niezaakceptowania przedłużonego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku, żadna ze stron nie będzie rościć pretensji z tytułu niezrealizowanego zamówienia.

3f. Sprzedający oświadcza, że obowiązującą ceną sprzedaży jest cena uwidoczniona w sklepie w dniu dokonania zakupu. Zarówno cena produktu jak i koszt dostawy wyrażone są w kwotach brutto zawierających podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek.

 

4. Warunki dostaw i reklamacje

4a. Sprzedający dostarcza zamówione produkty w sposób wskazany w formularzu zamówienia (firma kurierska lub odbiór osobisty w siedzibie firmy).

4b. Po otrzymaniu paczki, Kupujący zobowiązany jest do jej otworzenia w obecności Kuriera, sprawdzenia zawartości i w razie stwierdzenia nieprawidłowości, spisania protokołu uszkodzeń / niezgodności. Protokół jest dokumentem koniecznym, uprawniającym do złożenia reklamacji z tytułu wad powstałych  w czasie transportu.

4c. W przypadku stwierdzenia innych wad, Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty dostawy. Reklamacja powinna zawierać opis wady / usterki oraz określenie zakresu działań jakich Kupujący oczekuje od Sprzedającego. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona,  dokonana będzie naprawa, wymiana produktu na nowy lub zwrot Kupującemu pełnej ceny wadliwego produktu.


5. Gwarancja satysfakcji – zwroty

5a. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, na podstawie art.7.1 Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni od daty zakupu, składając Sprzedającemu oświadczenie w formie pisemnej o odstąpieniu od umowy na dołączonej karcie zwrotu. Po złożeniu takiego oświadczenia umowa uznawana jest za nieważną. 

5b. W przypadku dokonywania zwrotu towar nie może być uszkodzony, otwarty (jeśli posiada oryginalne opakowanie), używany lub niekompletny a koszt jego zapakowania i dostarczenia zwrotnego pokrywa Kupujący. Zwrotu towaru należy dokonać w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy. W przypadku niezwrócenia towaru w w/w terminie Sprzedający ma prawo do odmowy przyjęcia zwrotu. Za datę zwrotu przyjmuje się datę stempla pocztowego na przesyłce zwrotnej lub datę osobistego dostarczenia do Sprzedającego. Jeżeli została wystawiona faktura lub paragon, Kupujący jest zobowiązany do ich zwrotu wraz z towarem. Sprzedający nie przyjmuje paczek płatnych za pobraniem pocztowym.

5c. Po otrzymaniu zwrotu w stanie określonym w art.5b, Sprzedający przekazuje należną kwotę na wskazane konto bankowe w terminie do 14 dni roboczych.

5d. Kupującemu, który odebrał towar osobiście nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.


6. Wyłączenie odpowiedzialności

6a. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania ze sklepu internetowego a szczególnie  za szkody poniesione przez Kupującego, wynikające z  nieuprawnionego posłużenia się jego loginem i/lub hasłem przez osoby trzecie, wadliwe działanie sieci internetowej lub oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych przez systemy komputerowe, etc.

6b. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego uniemożliwiania dostępu do sklepu z powodów techniczno-organizacyjnych (o czym będzie każdorazowo informował na stronie) oraz do całkowitego zaprzestania jego działania bez odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego tytułu.

 

7. Postanowienia końcowe

7a. Wszelkie znaki towarowe użyte do oznaczenia produktów są zastrzeżone a wyłączne prawa do ich własności i ochrony posiada firma „TOP CHOICE”. Ich kopiowanie, wykorzystanie lub powielanie bez zgody właściciela jest karalne.

7b. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Ewentualne spory będą rozstrzygane na drodze porozumienia a w przypadku braku jego osiągnięcia strony zwrócą się do sądu właściwego dla siedziby Sprzedającego.

7c. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen oraz treści niniejszego regulaminu. Zmiany będą wchodziły w życie w chwili opublikowania ich na niniejszej stronie, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.

7d. Korzystanie ze sklepu internetowego www.rendezvous.pl jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 


Koszyk
Koszyk jest pusty
Logowanie

Warning: session_name(): session.name cannot be a numeric or empty '' in /inc/ogolne_funkcje.php on line 1706
Email:

Hasło:
Informacje
Ostatnio dodane
Kępki rzęs z klejem
Kępki rzęs z klejem

Cena: 11.25 zł


UCHWYT DO GŁÓW FRYZJERSKICH
UCHWYT DO GŁÓW FRYZJERSKICH

Cena: 15.13 zł


PĘDZEL DO FLUIDÓW
PĘDZEL DO FLUIDÓW

Cena: 10.12 zł


TIPSY - BEZ KIESZONKI
TIPSY - BEZ KIESZONKI

Cena: 30.25 zł